สมัครสมาชิกใหม่การสรุปงานวิจัยแบ่งกลุ่มสาขาดังนี้

ลำดับที่
แบ่งตามสาขาวิชา
จำนวนวิจัย
1
วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
14
เรื่อง
2
การจัดการเทคนิคศึกษา (Technical Education Management)
2
เรื่อง
3
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (Recognized Prior Learning: RPL)
1
เรื่อง
4
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
6
เรื่อง
5
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Learning Technology and Innovation)
4
เรื่อง
6
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา
7
เรื่อง
7
วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
24
เรื่อง
8
วิศวกรรมโยธา และการศึกษา (Civil Engineering and Education)
2
เรื่อง
9
การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design: e-Learning, m-Learning, Computer Based Training)
2
เรื่อง
10
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (Curriculum Development and Learning)
4
เรื่อง
11
การพัฒนารูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวะ (Development of Vocational Qualification Framework)
1
เรื่อง
รวมทั้งหมด
73
เรื่อง
ข้อมูล ณ วันที่ 17/1/2561 13:35:43  

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.