สมัครสมาชิกใหม่ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.